سلام اول

با یه سلام ساده شروع می کنم و امیدوارم شروع خوبی باشه .

نوشتن حتی اگه تنها خواننده اش خودت باشی کلی آروم کننده است. انگار با کسی درد و دل کرده باشی ...

شاید انگیزه من از این دفتر هم شروع درد و دل مجدد باشه... آخه من برای خودم دفترهایی داشتم که محل حرف ها غصه ها و شادی هایم بود. از ۱۳ سالگی و تعداد دفترهایم هم یادم نیست .

مدتی بود که به سراغ نوشتن نرفته بودم ... و این چند وقت انگار دلم برای خودم هم تنگ شده باشد! 

بگذریم دوباره می نویسم از همین امروز و در همین جا. ازخودم و از زندگی ۳ نفره ام.

/ 0 نظر / 2 بازدید