خستگی

امروز به طرز غریبی خسته ام انگار نه انگار که اگر فردا تعطیل نبود تازه هفته به نصف هم نرسیده بود. از عصر که رسیدم خونه و بعد از برد تیم والیبال دیگه حس می کنم تمام انرژی ام رو از دست داده ام و به قولی خودم رو رها کردم با تنبلی صرف. ولو شدن و بازی و تلویزیون و کامپیوتر و شام حاضری و ... دارم سعی می کنم به خستگی ام توجه کنم و براش حق بودن قائل بشم!

بله من امشب ولوئیدگی مفرط نیاز دارم...

گاهی همین اعتراف ساده هم کاملن خوشاینده و انرژی مثبت منتقل می کنه...

/ 0 نظر / 8 بازدید